Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина"

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» No 1556-VІІ від 01.07.2014 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» No 519 від 25.06.2020 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» No 1187 від 30.12.2015 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» No 261 від 23.03.2016 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України No 283 від 03.04.2019 р. і наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності» No 5-л від 09.01.2020 р.

Розробники програми:

  • Іващук Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор,проректор з наукової роботи.
  • Булик Роман Євгенович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури.
  • Хмара Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича.
  • Сидорчук Лариса Петрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини.
  • Олійник Ігор Юрійович – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної анатомії.
  • Оленович Ольга Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології.
  • Заморський Ігор Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології.
  • Гринчук Андрій Федорович – аспірант кафедри хірургії N1.
  • Антофійчук Тетяна Миколаївна – аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Гарант освітньо-наукової програми:

Іващук Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор,проректор з наукової роботи.


Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 33 кредити ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».