Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «223 Медсестринство»

Освітньо-наукова програма, за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальніст «223 Медсестринство», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

Розробники програми:

  1. Сорокман Таміла Василівна – декан медичного факультету № 4, д.мед.н., професор.
  2. Плеш Ігор Антонович – завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, д.мед.н., професор.
  3. Борисюк Алла Степанівна – завідувач кафедри психології та філософії, д.психол.н., професор.
  4. Борейко Лілія Дмитрівна – доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, к.мед.н., доцент.
  5. Тимофієва Марина Пилипівна – доцент кафедри психології та філософії, к.психол.н., доцент.

Гарант освітньо-наукової програми:

Сорокман Таміла Василівна – декан медичного факультету № 4, д.мед.н., професор

Програма розрахована на 4 роки.

Загальний обсяг кредитів ЄКТС – 34.

Освітні компоненти спрямовані на удосконалення компетентностей щодо самостійної роботи над дисертаційною роботою, опануванню статистичних методів дослідження, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова спрямована на розробку та впровадження в медсестринський процес нових управлінських та організаторських рішень, дослідження психоемоційної складової середнього медичного персоналу з метою покращання ефективності праці.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «223 Медсестринство».